Day: september 6, 2014

Tryne till knorr

I onsdags var vi som sagt på ”Från tryne till knorr” i Malmö för att fira prinsens dotter och det var som vanligt hur gott som helst. Jag älskar det stället. Gå dit om du inte redan varit där.

 Tryne Tryne Tryne Tryne

Först åt vi ost, salami och kycklinghjärtan, därefter blev det anka som jag glömde att fota, stektkål med ägg samt sallad med bacon. Till efterrätt var det kaka med grädde.Tryne Bild på mig och prinsen.

/Sofi

Lektion 1 Organisations- & vetenskapsteori

I onsdags kollade jag som sagt igenom de första föreläsningarna på min kurs. Det är riktigt kul att vara student igen. När jag pluggade tidigare skrev jag alltid rent alla mina anteckningar och det tänkte jag även göra fortsättningsvis eftersom REPETITION är all lärdoms moder 🙂 . Innan har jag bara sparat det jag skrivit antingen i en pärm eller i datorn men nu tänkte jag att jag kunde lägga det här så kan andra också få lov att använda det.

De första föreläsningarna bestod av tre videos.

Video 1: Intro till kursen

Kursen har fyra lärande mål:

 • Förklara/Illustrera grundläggande begrepp och modeller
 • Beskriva olika sätt att studera och analysera beteenden/processer i organisationer
 • Genomföra en praktisk organisationsstudie
 • Redogöra för och kritiskt diskutera resultatet och slutsatsen av studien

Kursens arbetsformer är:

 • Läsa litteratur
 • Föreläsningar via nätet
 • Reflektion
 • Disskusion
 • Examination: Hemtenta (5p), Diskussionsseminarium (1,5p), Inlämning om vetenskapsteori (1,5p)

Video 2: Organisationsteori

Organisationsteori går ut på att vi måste:

 • Förstå vad som är en organisation
 • Förstå ämnets utveckling
 • Skapa modeller för ämnet

Vad är en organisation? Ursprungsordet kommer från grekiskan – organon – som betyder instrument/redskap/verktyg, nu syftar det mer till relationen mellan människor.

Ämnet är spretigt och brett och ämnets syfte är att förstå komplexa relationer mellan människor, man vill förstå hur organisationer fungerar och komma på bättre sätt för hur man kan organisera en verksamhet.

Man vill få förståelse, förklara och förbättra.

Ämnet är även tvärvetenskapligt och berör discipliner som psykologi, sociologi, statsvetenskap, socialpsykologi, etnologi, företagsekonomi, pedagogik mfl.

Det som gör ämnet svårt är att det är svårt att se alla relationerna som påverkar.

Ordet ”Organisation” har definierats lite olika av olika forskare:

Etzioni – ”En formell organisation är ”ett socialt system som är konstruerat för att uppnå bestämda mål”

Bruzelius & Skärvad – ”ett antal individer som utför olika arbetsuppgifter (abetsfördelning & specialisering) på ett samordnat sätt (samordning, styrning & ledarskap) för att uppnå vissa mål”

Det är också viktigt att förstå att organisationsteorinsutveckling går hand i hand med samhällsutvecklingen.

Historik:

 • 1750-1850: Från jordbruk till industri.
 • 1960-2000: från industri till infosamhället
 • Dessa förändringar har såklart påverkat organisationsteorierna
 • Klassiska organisationsläror 1900-1950: Målet var att hitta den bästa organisationen.
  • Scientific management: Frederick W Taylor, USA, rationalisering, metod, tid och mätning (MTM), effektivitet, individen anpassa sig organisationen, mekanisk människosyn
  • Human relations: Elton Mayo, USA, beteendevetare, den sociala människan, växte fram parallellt med Taylor, bättre arbetsmiljö = bättre resultat, hur påverka morot/piska, organisationens beteende
  • Den administrativa skolan: Henry Fayol, Fran, principer för hur styra en organisation – ansvar, disciplin, order, organisera, specialisering, planering
  • Den byråkratiska skolan: Max Weber, Tysk, nationalekonom, strikt regelstyrd organisation plus makt och auktoritet
 • 1950-1960:
  • Beslutsteoretiska skolan: Hur fattas beslut? Är man alltid rationell?
  • Sociotekniska studier: teknik vs det sociala, människan och tekniken
  • Situationsanpassning: det beror på situationen vad som är bäst, anpassa sitt ledarskap
  • Systemsynsättet: organisationen som en av många aktörer
 • 1970:
  • Divisionalisering (dela upp), Decentralisering, Demokratisering, från centralt till platt, individens medbestämmande.
 • 1980/90:
  • Kulturperspektivet och Service/kunskapsorganisationer – nya verksamheter kräver nya lösningar, mer individ, värderingar och normer
 • Idag?:
  • Digitala revolutionen, lärprocesser – det livslånga lärandet, perspektivväxling
  • Virtuella organisationer, reflekterar globala samhällsprocesser

Organisationen som ett produktionssystem: I organisationen ska allt gå runt som i ett kretslopp

Resurser (personal, råvaror, kapital, kunskap) – Transformation (omvandling) – Resultat (produkt, tjänst, kunskap) – Återkoppling –

Organisationen verkar även en kontext – ett sammanhang som påverkar det som sker.

En integrerad organisationsmodell: detta är en grundtanke/basmodell som sen påverkas av storlek, ägandeform mm

Omvärlden: politiker, intressenter, konsumenter, stat, kommun mm

Både formella drag (mål, strategier och struktur) och informella drag (kultur, makt) påverkar Ledarskapet. Det påverkar också det organisatoriska beteendet och processer: resurs –  organisatoriskt beteende och processer – resultat – återkoppling

Sammanfattning:

 • Organisationer är komplexa
 • De är föränderliga
 • Allt syns inte på ytan

Video 3: Mål och strategier

För alla organisationer är MÅL och STRATEGIER viktiga. MÅL är vad man vill uppnå och STRATEGIER är hur man ska nå dit.

Organisationer är  medvetet konstruerade för att lösa vissa uppgifter eller funktioner.

Ett mål är ”en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd” – Etzioni

Ett mål har flera funktioner – det är:

 • Styrande – ger riktlinjer för vårt arbete
 • Avgränsande – skapar fokus
 • Legitimering – skapar acceptens
 • Mäta effektivitet – måluppfyllelse/utvärdera
 • Motivation – kan vara en morot
 • Organisationsprincip – struktur kring hur man ska nå målet

Måldimensioner:

 • Tid: kort/lång
 • Kontinuitet: ex omsorg, jobbar med målet hela tiden
 • Mål-Medel samband

Målhierarkier: ökad konkretisering ju längre ner man kommer

 1. Syfte
 2. Vision
 3. Huvudmål
 4. Delmål

Att formulera mål:

 • Önskemål – ideala tillståndet
 • Barriärbrytande mål – höja ribban
 • Realistiska mål vs Symboliska mål
 • Trygghetsmål
 • Ekonomiska mål vs icke ekonomiska mål
 • Inga mål alls

Vad är en strategi? ordet kommer från grekiskan strategos, krigföring, idag vägen till målet

Allmänna strategier (Michael E Porter) – ”att förstå konkurrenssituationen (omvärlden) och därefter positioners organisationen och hitta konkurrensfördelar (strategi och position)”:

 1. Kostnadsledare/Lågkostnadsstrategi: stor marknadsandel
 2. Differentieringsstrategi: unik, vara annorlunda
 3. Fokuseringsstrategi: nisch, bäst på det man gör

SWOT-analys: strategiskt verktyg, inom organisationen – styrkor och svagheter, utanför – möjligheter och hot

Strategi som handlingsmönster: Planerad strategi – Formell strategi – Förverkligad strategi

Allt går inte att förutsäga – strategin växer fram

Effektivitet: Att göra rätt saker

Produktivitet: Att göra rätt saker

Varför ska vi uppfylla mål och för vem?

 • Intressentmodellen: vilka aktörer hat intresse av måluppfyllelse? – ägare, kunder, stat/kommun, anställda, lobby, leverantörer, långivare mfl
 • Målkonflikter: finns det
 • Mål vs Samhällsansvar: ska vi ha etiska mål också och inte bara ekonomiska, ex Corporate Social Responsibility (CSR)

/Sofi

 

Konsert

Ibland har man tur 🙂 . När vi var i Valencia i sommar fick vi möjligheten att gå på konsert i deras fantastiska konserthus. Det var en ungdomsorkester som spelade och de var hur duktiga som helst. Dessutom var konserten helt gratis.De spelade verk från flera olika kompositörer och verken var både gamla och nya.

ValenciaValenciaValenc

 

Valecia Valencia

Nu i snuvans tider längtar man extra mycket tillbaka till Spanien.

/Sofi