Day: oktober 2, 2014

Skiss

Idag på konstkursen arbetade vi med tvåpunktperspektiv. Det var svårt. Jag skissade en gata.

Under kvällen har jag även packat inför morgondagens resa till Köpenhamn. Ska bli trevligt.

Idag arbetade Peter och jag vidare med Blixtlåset grupperna. So far två riktigt bra idéer och fler är på gång. Det kommer att bli ett bra år i år.

UF-arna fixade med sina montrar inför gymnasiemässan på onsdag.

Idag har varit en bra dag!

/Sofi

 

 

Föreläsning om Organisationen och omvärlden

Vad är omvärldsanalys? En systematisk process där man samlar in och analyserar omvärldsinformation och drar strategiska slutsatser av den.

Organisationer är beroende av sin omvärld – de behöver bland annat Resurser tex:

-Kapital
-Arbetskraft
-Råvaror
-Information
-mm

Ju mindre inflytande och kontroll organisationer har i förhållande till omvärlden, ju större blir osäkerheten kring både hot och möjligheter.

OSÄKERHET – hur hantera?

 1. reducera osäkerhet inför vad som sker i omvärlden -> anpassa organisationen till omvärlden
 2. aktivt påverka åsiktsbildningen i organisationens omvärld -> bygga legitimitet

Organisationens omvärld – nivåer

 • Domän/Närmiljö: leverantörer, kunder, konkurrenter, media, offentliga organ
 • Nationell: generella samhällsförhållanden, politik, ekonomi
 • Internationell: globaliserad arbetsmarknad

Varför studera omvärlden? Organisationer är BEROENDE av teoretiska perspektiv på omvärlden:

Teknisk omvärld – alla de förhållanden utanför en organisation som direkt påverkar hur den löser sina uppgifter för att förverkliga sina mål
Institutionell omvärld – vad kännetecknar kulturen kring organisationen?, normer och värderingar

Ett tekniskt perspektiv på omvärlden – Externa förhållanden som påverkar hur uppgifter utförs i en organisation:

 1. förhållanden som har betydelse för organisationens resurser, externa förhållanden som påverkar hur organisationen skaffar tillgång till resurser de är beroende av (input)
 2. Förhållanden som har betydelse för organisationens resultat -> varor och tjänster som org. producerar (output)

Grundläggande antaganden:

 1. Organisationen är beroende av sin omvärld för att överleva
 2. För att organisationen skall överleva måste dess mål, strategier och struktur vara anpassade till omvärlden

Två dimensioner av teknisk omvärld – Omvärlden är:

Stabil: sker inga förändringar, de som sker är lätta att förutse, hierarkiskstruktur, specialisering, byråkratisk struktur,

Dynamisk: ständiga förändringar, organisksturktur, nätverk

Omvärlden är:

Homogen: en sorts

Heterogen: blandad

 • Stabil och homogen: Byråkratisk struktur, Få enheter
 • Dynamisk och homogen: Organisk struktur Få enheter
 • Stabil och heterogen: Byråkratisk struktur, Många enheter
 • Dynamisk och heterogen: Organisk struktur, Många enheter

Dimensioner av omvärld – val av generella strategier:

 • Stabil + homogen omvärld = strategier kring kostnadseffektivitet, standardiserade varor, tjänster till lägsta kostnad
 • Stabil + heterogen omvärld = strategier av diversifiering, opererar på flera olika marknader, ”inte alla ägg i en korg”
 • Dynamisk + homogen omvärld = strategi inriktad på differentiering, enskilt segment/marknad, erbjuder något ”extra/speciellt”
 • Dynamisk + heterogen omvärld = hantera hög grad av osäkerhet, innovationsstrategier

STRATEGIER – för att hantera den tekniska omvärlden

 1. Upprätthålla ”buffertar”: lager, extra arbetskraft vid toppar
 2. Försöka jämna ut toppar i arbetsbelastningen: ex telefontider
 3. Försöka förutse svängningar i belastningen när man har störst efterfrågan: prognoser
 4. Tillväxt: stärka i förhållande till omvärlden
 5. Vertikal integration: ex kontrakt med andra
 6. Horisontell integration: konkurrenter går ihop
 7. Diversifiering: sprida risker
 8. Outsourcing: lägga ut delar av verksamheten
 9. Mellanorganisatoriskt arbete: karteller
 10. Kooptering: värvar konkurrenter till sin styrelse

 ETT INSTITUTIONELLT PERSPEKTIV PÅ OMVÄRLD

Samhälle – Individ – Organisation

 • Normer
 • Värderingar
 • Förväntningar
 • Signaler

Organisationens OMVÄRLD består av tre institutionella element/pelare/

 1. Regulativa: – Tvång
 • Nationella/internationella regeringsbeslut, kontrollåtgärder
 • Måste anpassa sig efter dessa för att få legitimitet
 1. Normativa: Normer, värderingar i samhället som anger vilka mål som är viktiga – Socialförpliktelse
 2. Kognitiva: Olika grupper som verkar inom samma miljö utvecklar samma åsikter om vad som är bra, vilket sätt som är ”rätt” – Efterlikna

STRATEGIER för att hantera den institutionella omvärlden (öka sin legitimitet i omvärlden)

 • Strukturell konformitet: legitimitet via strukturen, vad är en god struktur
 • Procedurkonformitet: målstyrning, kvalitetsstyrning, visa utåt att man är trendig
 • Personalkonformitet: legitimitet via att ha rätt personal

Korstryck – strategi

 1. Skilja den formella strukturen från de faktiska aktiviteterna i organisationen ex. anställda utför arbetet på det sätt de anser lämpligt utan att ta hänsyn till riktlinjer -> ”hyckleri”
 2. Kan inleda förhandlingar med centrala aktörer i den institutionella omvärlden
 3. Bjuda motstånd och protestera
 4. Försöka påverka uppfattningarna om vad som ger organisationen legitimitet -> Image

Syftet med att genomföra en omvärldsanalys kan variera, och kan exempelvis handla om att ta fram beslutsunderlag för planering, marknadsbearbetning, riskberedskap, affärsutveckling eller opinionsbildning.

Bland de metoder som används för omvärldsanalys kan nämnas förkortningar som:

 • PEST-analys: PEST står för Politisk, Ekonomisk, Social och Teknisk/Teknologisk, handlar om att analysera makrofaktorer i en organisations omvärld
 • PESTLE eller PESTEL-analys: kompletterar PEST-analysen med att omfatta även juridik och reglering (“Legal”) samt milj (“Environment”)
 • STEEP-analys: står för Technological, Economic, Environmental och Political, och är en variant av PEST-analysen som omfattar tekniska, ekonomiska, miljömässiga och politiska aspekter av ett företags omvärld
 • SWOT-analys: SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, och syftar till att kartlägga en organisations styrkor, svagheter, möjligheter och hotbilder.

/Sofi

 

 

 

Upp och iväg

Nu bär det strax av till jobb. Under dagen blir det genomgång i Internationella relationer, idékläckning med ettorna samt UF. Jag tror att det kommer att bl en bra dag.

Igår kväll efter lite pluggande åkte jag till Lund för att träffa mina föräldrar och några bekanta. Trevligt!

Jag var hemma vid åtta och vid lite efter nio så sov vi. Jag älskar att sova!

Ha en bra dag!

/Sofi