Day: oktober 18, 2014

Rapporter och uppsatser kap 2

Kapitel två heter ”Den traditionella forskningsprocessen” och det tar upp följande:

 • Utgångspunkten är att man tror att det finns en mer eller mindre objektiv verklighet som är skild från människan.
 • Man försöker förklara omvärlden genom att hitta generella principer och lagar.
 • Detta gör man genom att gissa dvs skapa teorier och antaganden som vi sen testar via hypoteser eller implikationer i olika experiment.
 • Man studerar kausalitet dvs orsak-verkan-relationer.
 • Empiriska studier – man studerar verkligheten
 • Den traditionella forskningsprocessen även kallat forskningshjulet består av följande steg:
  • Fråga: Den fråga man ska undersöka.
  • Litteraturgranskning: Läsa på det som redan finns om ämnet.
  • Frågeställning/Problem: Den specifika fråga/problem man ska undersöka, här ska man även förklara de begrepp som ingår i frågeställningen.
  • Hypotes: ett slags preliminärt svar på frågan/problemet som man sen testar.
  • Observation: i denna fas letar man belägg för sina hypoteser, empiri, datainsamling
  • Analys: här svara man på sin fråga utifrån det materialet man fått in under observationsfasen.
  • Tolkning: här tolkar man resultatet av analysen, olika forskare kan komma fram till olika svar
  • Rapport: Här skriver man ihop och presenterar det man har kommit fram till.
  • Beroende på var man är i hjulet så befinner man sig även på ett begreppsplan och ett empiriplan.
 • Kvantitativmetod: mätningar och kvantifiering med hjälp av statisk och matematik. enkäter, test, prov, frågeformulär
 • Kvalitativmetod: det skrivna eller talade ordet, intervjuer

/Sofi

Elolyckor

El och vatten är en livsfarlig kombination. En lätt elektrisk stöt känns som stickningar i den drabbade kroppsdelen. En kraftigare stöt kan orsaka skador inne i kroppen så drabbas du av en kraftig stöt så måste du uppsöka sjukvård. Får man en stöt kan man få svårt att andas och i värsta fall andas man inte alls. Ansiktet kan bli blekt eller blått och man kan få kramper eller nedsatt känsel. Man kan även bli medvetslös.

Blir du vittne till en elolycka ska du:

 • Stänga av strömmen.
 • Ta bort den skadade från det som leder ström antingen med hjälp att ett föremål som inte leder ström tex en pinne eller en tidning. I värsta fall får du ge personen i tackling så den kommer bort från elen.
 • Ringa 112 om personen är svårt skadad.

/Sofi