Månad: januari 2015

Kap 3: Ekonomistyrningens grundbegrepp

Här kommer anteckningar från kapitel tre i boken ”Ekonomistyrning” av Göran Andersson.

 • Affärstransaktion: när man gör en affär, affärstransaktionen påverkar dels det reala flödet och dels det finansiella flödet, det påverkar betalningsströmmarna till och från företaget och dess resultat.
 • Inkomst: ekonomisk motprestation till det reala flödet, syns på fakturan
 • Utgift: ekonomisk motprestation till det reala flödet, syns på fakturan
 • Inbetalning: när betalningen genomförs
 • Utbetalning: när betalningen genomförs
 • Intäkt: värdet av den prestation ett företag utför
 • Kostnad: värdet av resursförbrukningen
 • Intäkter – Kostnader = Resultat
 • Likviditet: betalningsförmåga
 • Lönsamhet: effektivitetsmått
 • Produktkalkylering: koncentreras på resultatmässiga aspekter, kallas även kostnadskalkyler (K)/intäktskalkyler (I)
 • Kostnader är viktiga vid ekonomistyrning
 • Intäkter är viktiga vid beslutsfattande
 • Kostnader och intäkter ska matchas
 • Rörlig kostnad: ändras med ändrad tillverknings- eller försäljningsvolym, materialkostnader, ackordslöner, elektricitet, telefon
 • Fast kostnad: samma under en längre tid, hyror, grundavgifter, löner, ställkostnader
 • Total kostnad = Rörliga kostnader + Fasta kostnader
 • Olika typer av rörliga kostnader: Proportionella – Degressiv – Progressiv
 • Olika typer av fasta kostnader: Helt fast – Halvfast – Driftbetingad
 • Kostnadsslag: Kostnader av likartad typ
 • Kostnadsställe: en organisatorisk enhet med ett kostnads ansvar
 • Kostnadsbärare/Kalkylobjekt: slutobjektet i kalkyleringen, det som ska bära/belastas med kostnaden
 • Direkt kostnad: direkta kostnadsslag mäts och registreras direkt på en kostnadsbärare
 • Indirekt kostnad/Omkostnad: delas mellan många, fördelade kostnader
 • Självkostnadsmetod/kalkyl: fördelning av alla kostnader på kostnadsbäraren, fullständig kostnadsfördelning
 • Särkostnad: speciellt för en sak
 • Samkostnader/gemensamma kostnader: finns alltid med
 • Täckningsbidrag = Särintäkter – Särkostnader
 • Täckningsbidrag ska bidra till att täcka samkostnader och ge vinst, Bidragsmetod
 • Kalkyler är förenklade modeller
 • Kalkyldata kommer ifrån budget, redovisning, speciella mätningar
 • Kausalitetsprincip: Bära sina kostnader
 • Väsentlighet: obetydliga saker behandlas schablonmässigt
 • Hanterbarhetsprincipen: göra vissa förenklingar
 • Hitta lämplig balans mellan exakthet och enkelhet
 • Situationsberoendeprincipen: anpassa efter situation
 • Kapacitetsbevarandeprincipen: resursförbrukningen ska värderas till nupris
 • Matchning av kostnader och intäkter

/Sofi

Kap 2: Styrning

Boken ”Ekonomistyrnings” andra kapitel handlar om styrning. Boken är skriven av Göran Andersson.

 • Styrtriangel:
  • Situation: de specifika förutsättningar som gäller i ett aktuellt fall,
   • Marknad: ser väldigt olika ut
   • Förädling: (produktion – Styckproduktion, Serieproduktion, Processproduktion, Projekt/verksamhet), aktivitet
   • Organisering:
    • Integrerad – Differentierad
    • Centraliserad – Decentraliserad
    • Fromaliserad – Icke-formaliserad
   • Strategi: företagets övergripande tankegångar om mål, SWOT, vad kommer först strategi eller struktur? Ömsesidigt formar varandra
    • Mål: ekonomiska och andra
    • Vision/Kärnvärden (core values): ett önskat framtida tillstånd
    • Affärsidé (mission): förtydliga hur ett företag tänker bli framgångsrikt, ledstjärna, 3 hörnstenar: kundbehov, kunderbjudande, kärnkompetens (core sompetence)
   • Styrning: medvetna åtgärder för att uppnå ett visst mål, tidigare managment by numbers, nu ta hänsyn till människorna
    • Ekonomistyrning: mellannivå, för att nå ekonomiska mål
    • Verksamhetsstyrning: operationaliserar den taktiska ekonomistyrningen, situationsanpassad styrning, se människan så även icke finansiella mål och mått, fokus på medarbetarna, wmpowerment
    • Strategisk ekonomistyrning: inkluderar en extern kontext, SMA – strategicmanagment accounting, IOMA – interorganisational managment accounting
   • Människan är i centrum
   • Strategi och styrning samspelar
   • Förr försökte man hitta rationella optimeringsmodeller, idag beteendeaspekter.
   • Produktprogram: ett företag gör flera olika produkter
   • Beteende: påverkas av information, referensram, organisation, personlighet
   • Styrning:
    • Styrmekanism: Sätta mål, Ge styrimpuls, Följa upp, Värdera målutfall, Styrande enhet sätter mål och värderar utfallet samt ger styrimpuls till Styrd enhet som levererar info till uppföljningen
    • Styrprocess/styrcykel: Analys av Människor, Strategier, Situation – Planering – Beslut – Handling – Uppföljning – Återkoppling
    • Styrfokus: Inflödesstyrning/Resursförbrukning – Aktivitetsstyrning/Aktiviteter – Utflödesstyrning/Prestationer
    • Styrmål: ekonomiskt ansvar för olika mål, Resursförbrukning/Kostnader – Aktiviteter/Kapital – Prestationer/Intäkter
     • Rent kostnadsansvar: fokuseras på inflöde
     • Standardkostnadsansvar: fokuseras på inflöde
     • Intäktsansvar: styrning av utflöde
     • Resultatansvar: inkluderar både inflöde och utflöde
     • Räntabilitetsansvar: inkluderar både inflöde och utflöde

Balanserat styrkort: Finansiellt, Interna processer, Innovation och förnyelse, Kunder

 • Styrfunktion: Implementera strategi, contingency, tre övergripande uppgifter: score keeping (dataprocess), attention directing, problem solving

Dataprocess: Score keeping: Fångst – Registrering – Lagring – Attentiondirecting: Transformation – Rapportering – Presentation – Problemsolving: Analys

 • Styrmedel:
  • Formella styrmedel/Ekonomisystem: Budgetering (budgetuppställande och budgetuppföljning), produktkalkylering (förkalkylering och efterkalkylering), redovisning (Analys, Extern rapportering)
  • Organisation
  • Mindre formaliserade styrmedel: HMR: Human resource managment
 • Styrperspektiv: vertikalstyrning = formell organisatin/strukturperspektiv/organisationsschema/organisationsdiagram, värde för ägarna och horisontell styrning = processperspektiv/flödesperspektiv, skapa kundvärde
 • Styrform: direkta och indirekta, Direktstyrning, Programstyrning, Ramstyrning, Kontrollstyrning, Målstyrning, exempel indirektstyrning: information, förebilder, utbildning, berättelser, bemanning, belöningar
 • Styrprinciper:
  • Kausalitetsprincipen: Bära sina kostnader
  • Väsentlighetsprincipen: ta med det viktigaste
  • Hanterbarhetsprincipen: vara till en rimlig kostnad
  • Situationsberoendeprincipen: contingency, anpassa
  • Kapacitetsbevarandeprincipen: värdera resursförbrukningen till nupris
  • Ansvarsprincipen: någon ska ha ansvar för varje kostnad
  • Påverkbarhetsprincipen: icke-påverkbara kostnader tex höjt elpris
  • Matcha intäkter och kostnader
  • Data som används ska vara relevant, begriplig, aktuell, tillförlitlig, objektiv, ha precision
 • Styrrutin: skaffa sig rutiner
 • Regelstyrning: aktiviteter har standardiserats och kunder blir behandlade likvärdigt, säkerhetsarbete, kundklagomål, myndigheter
  • Early signals: tidiga varningssignaler

/Sofi

Kap 1: Företag och ekonomi

Min nya kursbok heter ”Ekonomistyrning – Beslut och handling” och den är skriven av Göran Andersson. Den är riktigt bra. Här kommer anteckningarna från första kapitlet.

 • Företagsekonomi: kopplat till nationalekonomi, psykologi, sociologi, juridik, statistik och datavetenskap
 • Ekonomi: hushållning med begränsade/knappa resurser, privat, företag, samhälle
 • Beslut och handling måste följas åt för att få en styreffekt
 • Ett företag kan ses som en förädlingsenhet: förbrukade resurser – företag – utförda prestationer
 • Inflöde av resurser och utflöde av prestationer
 • Produktionsfaktorerna: arbete, realkapital och jord
 • Nya produktionsfaktorerna: utbildning, vetenskap, innovation, ledarskap
 • Även infrastruktur och institutionella ramat är viktiga
 • Faktormarknader
 • Produktmarknader
 • Företagen är en länk mellan marknader.
 • Mellan marknaderna sker ett finansiellt flöde, ett informationsflöde och ett realtflöde.
 • Försörjningskedja – värdesystem – förädlingskedja – leveranskedja – supply chain
 • Kunden i fokus – skapa värde för kunden
 • Ständig anpassning krävs
 • Ett företag har en ledning och mål, organisation
 • Organisationsschema
 • Formell och informell organisation
 • Självfinansiering: spara ihop
 • Aktivitet: allt som sker i ett företag
 • ABC activity based costing
 • Abm activity based managment
 • ABB activity based budgeting
 • Operation: begränsad resursomvandling
 • Organisationsschema: efter struktur eller process
 • Värdekedjan: ex aktivitets- och processmodell
 • Värdesystem: flera värdekedjor som länkas ihop
 • Aktivitetsområden
 • Verksamhet: tillverkningsföretag, tjänsteföretag, handelsföretag
 • Contingency: situationsanpassade lösningar
 • Förvaltande och nyskapande
 • Produktivitet = utflöde/inflöde
 • Effektivitet = grad av måluppfyllelse, man måste ha ett mål för att kunna mäta effektivitet
 • Produktivitet = mängden prestationer/mängden resursförbrukning
 • Effektivitet = värdet på prestationen/värdet på resursförbrukningen
 • Produktivitet är att göra rätt saker rätt
 • Effektivitet är att göra rätt saker
 • Förädlingsvärde: skillnaden mellan värdet på utflöde ovh värdet på inflöde, bör vara positivt
 • Mål: viktigt för att veta vart man ska
 • Intessentmodell: de företaget interagerar med, ledning, anställda, stat, samhället, ägare, kreditgivare, leverantörer, kunder
 • Intressenterna kräver belöningar och lämnar bidrag
 • Företagetsmål:
  Överleva
  Strategiska
  Taktiska
  Operativa
  Kort- och långsikt

/Sofi

Tidning

Jag har inget problem med att ha mens. Visst det är inte jättekul när man reser och inte har tillgång till toalett men i de flesta fall är det hanterbart. Det jag hatar är alla kring åkommorna. När jag var yngre hade jag hysteriskt ont i magen och nu får jag hysterisk huvudvärk. I onsdags gjorde det så ont att jag mådde illa och trodde att ögonen skulle trilla ut, torsdag och fredag var bättre för då var det bara ett konstant malande och idag är det illamående och tryck över ögonen igen så jag tvingas att ta det lugnt. Det är inget kul! Tack och lov har jag inte lika mycket besvär varje månad och jag vet att många har det mycket värre än jag men att få flera dagar i månaden pajade känns inte optimalt. Jag vill prata med den som ligger bakom detta så att vederbörande kan ändra i sin skapelse för som det är nu utses halva befolkningen av onödigt lidande. För att liva upp mig har jag ätit mängder av glass. Det har inte hjälp det minsta men det var gott. Jag har även roat mig med att läsa ett gammalt nummer av ”Daily telegraph” – tänk när tidningarna i Sverige var så här stora:

Tidning

 

/Sofi

Hemläxa

Dagen har som sagt känts lite snurrig i och med Brysselbeskedet men det mesta löste sig ganska snabbt och jag har hunnit med det jag skulle. Mina kollegor har varit mycket hjälpsamma med att lösa det praktiska med att byta lektionspass och sånt. Det är skönt med bra kollegor.

Jag har även haft ytterligare ett samtal med Ingvar från Emmaljungaskofabrik idag. Det var lite som julafton. Han hade med sig foton, artiklar och böcker som vi gick igenom. Fotona och artiklarna ska scannas in så de blir sparade digitalt så de kan användas i historiken. Två av böckerna är om Emmaljunga som samhälle och en om Tretorn i Helsingborg. De ska vara till den historiska kontexten. Vi gick även igenom och rättade fel i det jag skrivit sedan tidigare. Det var ett trevligt möte och när jag kommer hem från Bryssel ska jag ta tag i min hemläxa och börja läsa böckerna.

Emmaljunga

Efter pizza och glass myser jag nu med prinsen på soffan.

/Sofi

Go go go go go

Nu har jag fått klartecken från min chef om att jag får åka till Bryssel så under dagen får jag se till att boka biljett. Det ska bli så galet spännande. Hur kul som helst. Innan jag somnade igår låg jag och funderade på hur jag ska presentera mig. Vi har typ 30 sekunder på oss så det måste bli bra.

Idag är T4orna på studiebesök så jag har inga lektioner, de är flyttade till måndag och det var ju skönt en sådan här dag då jag ändå måste fixa med lite annat.

I eftermiddag ska jag även ha en intervju med Ingvar kopplat till skofabriken som jag håller på att dokumentera.

Till kvällsmat ska prinsen göra kroppkakor. Det har jag aldrig smakat så det ska bli spännande. Snart är det helg!

/Sofi

Helt crazy

Ibland tror man inte sina ögon. För någon vecka sedan tror jag att jag skrev att jag hade blivit nominerad till att delta i en EU-konferens men jag trodde aldrig att jag skulle komma med. Idag kom följande mail:Skärmavbild 2015-01-29 kl. 9.46.57 PM

Hur coolt är inte det :)! Jag ska till Bryssel och prata framtid. Hur som helst – Programmet gör mig lätt nervös. Det är ministrar, komissionär, parlamentariker mfl och alla deltagare ska presentera sig. Konferensen kommer även sändas på EUs-kanal så du kan också följa det. Jag får boka resa i morgon för det är redan nästa vecka. Det här är ju en guldchans man inte får missa.

Nu ikväll har jag varit och målat. Vi skulle tolka kända taveltitlar så jag målade paraplyer och frukost i det gröna. Det var roligt. Jag målade en macka med ägg och kaviar. Den är väldigt mycket min stil :).

EU-föreläsningen idag var intressant men det vi hade hoppats på kan vi nog inte genomföra tyvärr. Det är även riktigt kul med ettorna nu. Nu börjar montrar och prototyper växa fram och det är spännande att följa.

Nu ska jag försöka varva ner efter den spännande nyheten.

/Sofi

Snarkning

Det är inte bra för arbetsmoralen när man håller på att göra sig i ordning inför dagen också hör man prinsen snarka till. Då vill man ju bara hoppa ner till värmen i sängen igen och sova vidare :).

Idag är det lektion, möte, lektion gånger två och på eftermiddagen är det informationsträff om EU på Norra station. Det ska bli spännande. Ikväll är det målning på agendan.

Ha en bra dag!

/Sofi

Underbart

Det är sällan man kan beskriva en dag då man haft EXTREM huvudvärk som underbar men idag har varit en toppendag. Först var det mitt långpass och det gick bra. Sen hade jag T4orna innan jag begav mig mot Lund. Väl i Lund så hade mitt personbevis kommit så jag kunde göra färdigt projektansökan som jag hållit på med och posta den. Håll tummarna att mitt nya ännu så länge halvhemliga projekt ska få stöd. Sen var det fika med mamma och pappa innan pappa och jag började ekonomi manglingen. Bokslutsarbete är inte min specialité. Jag brukar kunna hålla många bollar i luften samtidigt men på något sätt så har jag ibland svårt för siffror. Idag gjorde även huvudvärken det extra svårt. Jag tappade tråden hela tiden men på det hela taget gick det väl bra. Vi är inte riktigt klara ännu men det går framåt. Sen hade mamma massor av saker att visa. Mina föräldrar håller på att rensa i källaren och mamma gillar inte att göra sig av med saker så nu ville hon att jag skulle säga att alla sakerna skulle behållas. Det gjorde jag inte. Ingen människa behöver 200 blomkrukor med tomtar på 🙂 På kvällen var jag en vända hos en kär vän och fick min tröja jag beställt från Irland. Bild kommer och jag kan garantera att jag kommer att vara den enda i Sverige som har en sådan tröja. Glenullin rocks! Nu är jag hemma hos prinsen på soffan igen och det är mys!

Under dagen har jag även hunnit läsa lite i min nya kursbok och den är riktigt bra. Jag ska börja att skriva sammanfattning av den i helgen.

Förresten så hände en annan rolig sak idag också. När jag skulle hoppa av bussen nu ikväll så var där en kille på busen som berömde min kinajacka. Han hade tydligen sett mig i morse och tyckte att den var jättefin. Tänk sådan tur att modefotograf Anita GC övertalade mig att köpa den för jag älskar den verkligen själv också men jag var lite orolig att den skulle upplevas som för färgglad 🙂

Ha en fortsatt bra kväll och sov gott när det blir dags!

/Sofi

Onsdag

När börjar det bli ljust på morgnarna? Jag är så trött på mörkret. Igår på vägen hem såg jag en sista strimma ljus vid horisonten annars så känns det som att det bara var mörker. Inget kul men det finns väl inte så mycket att göra åt det.

Då vart det onsdag igen. Idag är det dags för fjärde passet med kockarna vilket betyder att efter det så har vi kommit halvvägs. Skönt! Tre och en halvtimmes pass är jag glad att jag inte har så många av om året. Idag ska vi gå igenom budget. Efter det ska jag ha ett dubbelpass med T4-orna och där efter ska jag åka till mina föräldrar för fortsatt bokslutsarbete. På kvällen är tanken att jag ska hinna med att träffa en kompis.

Nu måste jag skynda på!

/Sofi

Soppa

När jag kom hem från jobbet idag så hade prinsen gjort soppa som var jättegod. Man blir helt lycklig när man kommer hem hungrig också är maten redan klar.

Nu ikväll har jag pysslat med att försöka få över alla mina fyra bloggar till ett inlogg så de ska bli lättare att administrera. Hittills har jag lyckats slå ihop de två viktigaste. De andra två får jag fortsätta med i morgon. Jag och teknik brukar inte vara något man ska stressa :). Jag har dels denna blogg, dels min konstblogg som jag har för skojs skull samt en blogg med skolmaterial och Adopt a bee bloggen. Eftersom jag är värdelös på att komma ihåg lösenord och inlogg skulle det vara skönt att ha allt samlat. Kanske inte bi-bloggen men de andra tre åtminstone.

På teknikfikan idag var det semla så det vore synd och att klaga. Tänk att man kan bli så lycklig av fika 🙂

Ettorna är bra på gång inför Blixtlåset om några veckor så det ska bli kul. En grupp håller som sagt på med en säkerhetslösning som ska lukta illa och det gör den, riktigt illa. Jag råkade få lite på händerna och på tröjan idag och det satt i hela dagen fast jag tvättade händerna 100 gånger. Inte så kul för mig men det är ju bra att den fungerar. I år har vi många grupper med bra idéer så det ska bli spännande och se vilka som går vidare.

På det hela taget har dagen varit tipp topp och för första gången denna terminen var det inga tågförseningar.

Nu är det snart sovdags!

Sov gott!

/Sofi

Introduktion kalkylering

Här kommer mina första föreläsningsanteckningar om kalkylering:

Syfte med kalkylering är att: Ge beslutsunderlag för att kunna fatta beslut om produktval, tillverkningsmetod, produktionsvolym, prissättning etc.

Mål vid produktkalkylering:

 • resultatfokusering! Vinst eller förlust?
 • intäkter, kostnader – hur påverkar dessa?
 • bryta ned till produkt
  • varje objekt bär kostnader och tillräknas intäkter

= kausalitetsprincipen – väsentlighetsprincipen? hanterbarhetsprincipen? – rättkostnad inte alltid helt enkelt…

Kalkyler
– ska spegla verkligheten

– kräver förenklingar …det är trots allt modeller!

 • detaljeringsgrad?
  – detaljrikedom, exakthet
  – förenklad
  – balansera kausalitet och väsentlighet

Skillnad mellan kalkylering och redovisning?

Redovisning

 • eget liv – periodavgränsat
 • intäkt vid leverans/fakturering (period. inkomst)
 • ej intäkter om ej kostnader – lager

Kalkylering

 • vill beräkan kalkylmässigt resultat
 • behöver inte se till lag eller restriktioner
 • intäkter/kostnader uppkommer löpande – process

Kalkyler med olika kostnader – Samma kostnader men används på olika sätt i olika kalkyler… Olika typer av kostnader

 • Fasta och rörliga kostnader – Resultatplanering
 • Indirekta och direkta kostnader – Påläggskalkylering (Självkostnadskalkyl)
 • Samkostnader och särkostnader – Bidragskalkyl

När använder jag vilken kostnad? – det finns ju så många att välja mellan?

Olika kriterier:

 • VolymförändringResultatplanering, Hur påverkas vårt resultat om vi säljer färre enheter? Hur många säljer vi när vi får kostnaderna precis täckta? – Nollpunkt – Rörliga och fasta kostnader
 • Fördelning – Självkostnadskalkyl, Dyrt att hålla igång tillverkning! Hur ska vi fördela alla kostnader? – Kostnadsslag, Kostnadsställe, KostnadsbärareDirekta och indirekta kostnader
 • Beslut – Bidragskalkyl, Vilka intäkter och kostnader tillkommer eller försvinner vid detta beslut? Vad blir över? – TäckningsbidragSär- och samkostnader

/Sofi

Inte bra

Jag hade svårt för att somna igår och jag har sovit otroligt dåligt. Jag vaknade innan klockan ringde idag och min mage känns inte alls bra. Inget kul alls! Jag undrar om magen spökar på grund av kvinnoproblem eller för att jag är knäpp? Det kan nog vara vilket som tror jag.

Hur som helst så sitter jag nu i mörkret med en kopp te och förbereder mig inför dagen. Snart måste jag speeda upp tempot för att hinna till jobbet men jag unar mig själv några minuter till.

Jag hoppas du får en bra dag! Själv har jag tre lektioner, en gästföreläsare, teknikfika och lite annat på agendan!

Vi höres!

/Sofi

Nära skjuter ingen…

Idag fungerade tre av fyra tågsträckor. Det hängde sig på den sista som var 12 min sen så jag missade min buss och blev totalt 30 min sen. När ska jag få en dag utan tågstrul?

Idag har varit en bra och lång dag. Några möten på morgonen som gick bra, lektion, lunch, föredrag på Norra Station och sen två lektioner till.

Väl hemma hos prinsen så hade han lagat te och gjort macka. Så gulligt! Sån omtanke gör mig glad!

Nu ikväll har jag hängt in tvätt, tömt diskmaskinen samt kollat över förra veckans investeringar. My God sån tur att jag började ta tag i min ekonomi. Det är kul att se att jag har gjort en förändring som ger resultat 😀!

Nu är det snart sovdags!

/Sofi

Full vecka

Då vart det en ny vecka igen. Igår släckte vi lampan 21.30 :). Jag hade som sagt inbillat mig att denna veckan skulle bli lugnare men ack så fel. Det är en massa på gång med start idag då jag ska på ett inspirations pass om innovationer på Norra Station i Hässleholm. Det ska bli kul! Det är en EU föreläsning också under veckan samt lite annat. Nu ska jag hoppa i mina kläder och skynda mig så jag kommer iväg.

Ha en bra start på den nya veckan och kom ihåg – en vecka går fort så snart är det helg igen 🙂

/Sofi

Tradig

Idag känner jag mig lite tradig. Det gör man ibland. Jag kan inte komma på något roligt att göra och på att göra listan finns bara tråkiga uppgifter. So far har jag:

 • Bäddat rent
 • Tvättat
 • Bakat paj
 • Sorterat kläder
 • Kollat på de första föreläsningarna i min nya kurs
 • Plockat fram material till den nya kursen
 • Skaffat mig en grupp att samarbeta med när vi ska göra en inlämning
 • Surat
 • Stressat
 • Skrivit färdigt en projektansökan som ska skickas in i veckan

Kvar på listan är att:

 • Äta paj
 • Skriva ett kort
 • Planera en lektion
 • Diska

Jag får nog gå och retas med prinsen nu så jag kan bli av med lite överskottsenergi.

/Sofi

Ekonomistyrning

Här kommer de första anteckningarna från min nya kurs i Ekonomistyrning.

Ekonomistyrning – Handlar om att blicka framåt

Typer av problem:

 • Likvida problem: En svag kassa kan vara orsak till att ett företag går i konkurs. Med en svag kassa kan man bara koncentrera sig på att överleva. Kassa = tillgängliga pengar, ha kontanta pengar vid rätt tillfälle. Leva för dagen. Jobbigt att inte kan betala sina räkningar.
 • Lönsamhetsproblem: Känna sin verksamhet. Goda resultat stärker eget kapital – ökad soliditet. Vad ska jag använda pengarna till? Utveckla varsamheten.

Det är farligt att stagnera.

Det är viktigt att kunna sin verksamhet för att fatta rätt beslut.

Vad är lönsamhet? Luddigt begrepp, vad vill vi mäta? Man måste gå in i resultaträkningen och se på de olika nivåerna och inte bara på slutresultatet. Vilken nivå är viktig utifrån det vi ska studera.

 • Finansiella aspekter: Skulder eller inte: Viktigt att inte betala för mycket för dem
 • Rörelsemässiga aspekter: vad kostar tillverkningen?

Vi sätter siffror på lönsamheten! – jämföra med något

 • För att kunna veta om resultatet är ’bra’, måste vi veta vilka ögon vi ser med och vilket resultat vi vill tittar på!
 • För att kunna analysera resultatet måste vi sätta det i förhållande till något.
 • Vi väljer kapitalet som jämförelsebas – kapitalet anses ha skapat resultatet!
 • Vad är ett ’bra’ resultat? Vad ska vi ha det till?
  • överleva
  • utveckla
  • spekulera

Lönsamhet = Resultat/Kapital

Kan välja:

 • Eget kapital
 • Totalt kapital

Hushållning

Kolla här vad mycket vi har producerat! Varför vill ingen köpa??

– prestation i relation till förbrukning

 • mesta möjliga av minsta möjliga = hög produktivitet
 • grad av måluppfyllelse = effektivitet
 • effektivitet = produktivitet
 • produktivitet-att göra saker rätt
 • effektivitet-att göra rätt saker
 • Dock inte bara förvaltning av resurser… – Mervärde!

Ekonomistyrning – En styrprocess:

 • Affärsidé, mål och strategi
 • Planering
 • Ekonomiskt beslutsfattande
  – vi väljer mellan olika alternativ
  – konsekvenser
  – strategiska beslut, taktiska och operativa

/Sofi