Day: april 7, 2015

Inte ok

Idag har varit en väldigt produktiv dag och jag har fått massor gjort. Det enda som strulade till sig var att jag inte fick tag på Länsförsäkringar när jag skulle göra några ändringar i en försäkring. Jag ringde dem lite efter klockan 8.00 på morgonen och då var jag nummer 45 i kön. För att slippa sitta i telefonkö så erbjöds jag att slå in mitt nummer och att de skulle ringa upp under dagen MEN det gjorde de inte. Dålig stil Länsförsäkringar! Jag ringer inte er för att jag tycker att det är roligt utan för att jag behöver hjälp!

Fast jag är ledig har jag vaknat tidigt de senaste morgnarna men det gör ju ingenting. Jag har ju som sagt utnyttjat tiden väl. Idag har jag tvätta, bäddat rent, plockat undan inför städningen i morgon, jobbat med lite administration kopplat till mitt bi-projekt, lyssnat på föreläsningarna i min marknadsföringskurs och skrivit på skoprojektet. Trots allt fixande har jag även hunnit med att sova middag med prinsen på soffan en stund. Det är livskvalité.

Tyvärr verkar inte min infektion i munnen bli bättre. Det är lite tradigt! Jag har följt alla tandläkarens råd men det har inte hjälpt!

Nu ska jag sova!

/Sofi

Gissa…

vad detta är :)? Coola maskiner va? Och vilka fantastiska teckningar!

Maskiner 2 kopia Maskiner 4 Maskiner 8

Idag har jag arbetat vidare med att dokumentera Emmaljunga skofabriks historia och just nu är det fokus på fabrikens maskiner. Jag har suttit med en hög gamla instruktionsböcker med hur vackra bilder som helst. På fabriken finns ca 16 st olika maskiner som behövs vid olika skeden av tillverkningen. Maskinerna är inköpta från mestadels Danmark och Tyskland men det finns även en italienare i med i gänget. För att kunna sköta maskinerna krävs dessutom en hög grad av yrkesskicklighet eftersom mycket är precisionsarbete. Maskinerna i fabriken är tillverkade mellan ca 1925-1970 så på vissa av dem saknas helt skydd för den som arbetar och det börjar att bli svårt att få tag på reservdelar. Jag fick nog inte helt rätt på ordningen i tillverkningsprocessen och på alla specialbegreppen med det har Ingvar lovat att hjälpa mig att kolla över. Det är riktigt kul att se texten växa fram och idag la jag även in lite bilder. Nästa steg blir att redigera om alla delarna för att sen bygga ut dem. Stommen på arbetet börjar ta form men det är mycket kvar att fixa med men det är så roligt för jag lär mig så mycket nytt.

/Sofi

Marknadsföring – Marketing Fundamentals

Nu är jag igång med min nästa kurs på Högskolan Väst. Sista rycket innan sommaren är 7,5p i Marknadsföring. Det ska bli kul!

Här kommer mina första föreläsningsanteckningar:

Vad innebär marknadsföring?

”Ledningsprocess för att förutse, identifiera och tillfredsställa kunders krav på ett lönsamt sätt” (CIM)

Vad är marknadsföring?

Begreppet innehåller många delar och många aktörer

 • Reklam? En del
 • Försäljning? En del
 • Definitioner:
  • ”Activities that direct the flow of goods and services from producers to consumers” (Encyclopaedia Britannica)
  • Tillfredsställa kunders behov på ett lönsamt sätt/skapa erbjudanden som har ett värde för kunder, partners, samhället i stort/på ett sätt som är bättre än konkurrenternas

Marknadsföring och teknikutveckling

Marknadsföring har alltid funnits men sett ut på olika sätt

Teknologiska innovationer har spelat stor roll för marknadsföringen:

 • Industrialiseringen: ångkraft, elektricitet, robotar – möjliggjorde massproduktion
 • Utvecklingen av transportväsendet: järnväg, bilar, flyg – effektiviserade distributionen
 • Utvecklingen av kommunikationsväsendet: telegraf, telefon, tidningar, radio, TV, satellit/kabel-TV, mobiltelefoni, datorer, Internet… – möjliggjorde masskommunikation
 • “Nästa steg” är individuell marknadsföring

Grundläggande begrepp

Kund – Konsument: likhet och skillnad i begreppen, kund betalar och konsumenten konsumerar, kan dock vara samma person.

Marknadsorientering: från början produktionsfokus (man tillverkade det man kunde) idag marknadsorientering med fokus på kunden.

Marknadsföringsmixen: 4 P (Produkt (vad), Plats (var), Pris (högt/lågt), Påverkan (hur, berättelsen, känslan)) modellen har byggts ut.

Tjänstemarknadsföring: 7 P (Physical evidence (fysiska bevis att man fått tjänsten, ex miljön, produktprover), Process (det som erbjuds), People (personal, den som utför tjänsten))

Marketing exchange: bygga relation med kunden

Relationsmarknadsföring: bygga relationer med kunden

Konsumentmarknaden – Företagsmarknaden

Fördelar med marknadsföring

För företaget: en förutsättning för att generera intäkter.

För samhället:

 • Genererar arbetstillfällen och inkomster som kan beskattas
 • Skapar valmöjligheter för konsumenter
 • Bidrar till ökad levnadsstandard
 • Sprider nya innovationer
 • Bidrar till utveckling av infrastruktur
 • Effektiviserar massmarknaden
 • Genererar internationell utveckling

= Bidrar till ekonomisk tillväxt och ökad välfärd

(Källa: Wilkie & Moore (1999) Marketing’s Contribution to Society, Journalof Marketing,63 (SpecialIssue),198-218)

Kritik mot marknadsföring

 • Skapar konstgjorda, onödiga behov hos människor
 • Manipulerar människor
 • Skapar överkonsumtion
 • Främjar ett materialistiskt synsätt (bygger sitt personliga varumärke via konsumtion)
 • Skadliga produkter marknadsförs
 • Ökar socialkonkurrens, stigmatiserar fattigdom
 • Kulturell påverkan (mulitnationella företag som påverkar länder)
 • Bidrar till miljöförstöring, utarmning av naturresurser, global uppvärmning

(Källa: Wilkie & Moore (1999) Marketing’s Contribution to Society, Journal of Marketing, 63 (Special Issue), 198-218)

Omvärldsanalys

Varför? För att:

 • kunna utveckla produkter som har en marknad
 • veta hur man ska konkurrera
 • dvs fatta vettiga beslut

…krävs information!

Extern miljö – modell för omvärdsanalys, när konkurerra internationellt: PESTLE

 • Politisk miljö
 • Ekonomisk miljö
 • Social och kulturell miljö
 • Teknologisk miljö
 • Legal miljö
 • Ekologisk miljö

Performative Environment: Branschanalys – 5 Forces (Michael Porter)

 • Konkurrenter
 • Köpare
 • Leverantörer
 • Substitut
 • Nyetableringar

Intern miljö: Produktportfölj – BCG-matrisen

Market growth rate

?: ny product

High: hög marknadsandel

Low

Relative market share

High

Low

Marknaden

Definitioner:

 • ”An identifiable grouping of like-minded, potential customers, with similar needs and wants, with a defined location, lifestyle, or income type, or industry category, who are likely to buy products and services to satisfy those needs and wants and who have the means and inclination to do so.” (Doyle (2011) Oxford Dictionary of Marketing. Oxford University Press, Oxford, s 230)
 • ”…the set of actual and potential buyers of a product. These buyers share a particular need or want that can be satisfied through exchange relationships.” (Kotler, Armstrong & Parment (2011) Principles of Marketing, Swedish edition, Pearson Education Ltd., Harlow, s 13)

Konsumentbeteende – ursprung

 • Före andra världskriget: Produktionsfokus, massproduktion behöver föras ut till en massmarknad – distributionsproblematik
 • Efter andra världskriget: Ekonomisk utveckling,fler får det bättre, ökad konsumtion (jfr överflödssamhället)

Influenser:

 • Nationalekonomi: Konsumenten är rationell, väger kostnad mot nytta för att maximera sin tillfredsställelse
 • Psykologi: Mänskligt beteende drivs av irrationella variable – känslor, föreställningar, önskningar…

Konsumentens köpbeslutsprocess

 1. Ett behov/problem upptäcks – Ett motiv uppstår till att initiera köpbeslutsprocessen
 2. Informationssökning – Ny information/tidigare erfarenhet
 3. Utvärdering av alternativ – Rationella och icke-rationella kriterier
 4. Köp – Stort eller litet engagemang
 5. Utvärdering av köp – Utfallet

Återkoppling

Vad styr konsumentens beteende?

 • Perceptioner: hur vi uppfattar saker i vår omgivning
 • Lärande och mine: jinglar som trigger minnet
 • Personlighet: vad gillar jag
 • Motivation: Maslows behov
 • Social context: vad säger/tycker min omgivning/konsumtionsmönster
 • Social klass: klass man tillhör/inkomst
 • Livsstil: intressen, fritidsintresen, åsikter
 • Livscykel: var i livet man är/ålder

Marknadsundersökningar

Process i 5 steg:

 1. Definiera problemet:

Svårt att veta vilken information man egentligen behöver!

Bredare huvudfråga: Varför går det dåligt?

Smalare delfrågor:

 • Felbedömd potential?
 • Konkurrenterna?
 • Substitut?
 • Förändradepreferenser?
 • Förändrad disponibel inkomst?

Ju mer konkret problemdefinition, desto lättare att lösa problemet!

 1. Planera undersökningen:

Primärdata

 • Samlas in för första gången, speciellt för den aktuella undersökningen
 • Dyrt, tar tid, men är enda sättet att samla specifik information

Sekundärdata

 • Har samlats in av andra ,förandra ändamål
 • Billigt, effektivt, men trubbigt, kan vara gammal
 1. Skrivbordsundersökning – insamling av befintlig sekundärdata
 2. Insamling av primärdata för att fylla informationsluckor

Kvalitativa datainsamlingsmetoder

 • Djupintervjuer – tvärsnittsstudier
 • Fokusgrupper (8-10 pers)
 • Etnografiskastudier, deltagande observation
 • Semiotiska studier – dokument
 • Fallstudier – använder både kvalitativa och kvantitativa metoder!

Kvantitativa datainsamlingsmetoder

 • Enkäter – papper och online
 • Strukturerade intervjuer och observationer
 • Experiment
 • Innehållsanalys

ofta använder man sig av en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder

 1. Genomför datainsamling:

Icke-sannolikhetsurval (vid kvalitativ ansats)

 • Kvoturval
 • Bekvämlighetsurval
 • Bedömningsurval
 • Snöbolls-/anvisningsurval

Sannolikhetsurval (ofta vid kvantitativ ansats)

 • Obundet slumpmässigt urval
 • Systematiskt slumpmässigt urval
 • Stratifierat slumpmässigt urval
 • Klusterurval
 1. Dataanalys och tolkning:

Kvalitativa data = ord, text, film, transkriberingar Data struktureras efter insamling
Analys av ”mjuka” data – tar tid!

Kvantitativa data = siffror, Data struktureras i förväg, genom t ex enkätens utformning
Datorstödd statistisk analys av data

 1. Skriva rapport

Skillnad mellan marknadsundersökning och akademisk rapport – vem är läsaren?

Ledningsgrupp på företag: Behöver tydlig, kortfattad information som kan ligga till grund för strategiska beslut

Andra akademiker: Behöver detaljerad information om hur undersökningen genomförts för att kunna granska den kritiskt

Etik och marknadsundersökningar

 • Informationskravet – Berörda personer ska informeras om undersökningens syfte
 • Samtyckeskravet – Deltagarna bestämmer själva huruvida de vill medverka
 • Konfidentialitetskravet – Deltagarnas personuppgifter ska skyddas
 • Nyttjandekravet – De uppgifter som samlas in får bara användas för undersökningens ändamål

/Sofi

Enkronasregeln

Jag har en egen, kanske lite udda regler, kopplat till ekonomi som jag kallar för ”Enkronasregeln”. Den har hjälpt mig många gånger och den funkar för i stort sett alla inköp utom datorer, extremt dyra saker, bilar och bostäder. Kopplat till upplevelser måste man också tänka lite annorlunda men principen är enkel.

Varje gång jag ska köpa något, det kan vara allt från en tavla till en tröja, så tänker jag så här:

 • Hur många dagar måste jag äga denna saken för att den ska ha kostat mig max en krona om dagen?

Till exempel – Jag vill köpa en tavla för 3000 kr. Det första jag gör då är att jag delar 3000 kr på 365 dagar. Det innebär att jag måste äga tavlan i lite mer än åtta år för att den ska ha kostat mig max en krona om dagen.

Sen ställer jag följande följdfrågor:

 • Kommer saken hålla så länge?
 • Kommer jag uppskatta att äga saken så många dagar/år?

Svarar jag ja på båda följdfrågorna så känns köpet ok. Svarar jag nej på ena eller båda så blir det inget köp.

Så morgon tipset denna gråa tisdag är: Tänk igenom dina inköp och köp inte på dig en massa onödiga prylar som sen bara blir stående.

/Sofi