grundbegrepp

Begreppspar

3 viktiga begreppspar

 • Inbetalning – pengar in
 • Utbetalning – pengar ut
 • Inkomst – uppstår när vi skickar vår faktura, uppstår vid försäljningstillfället
 • Utgift – anskaffningstillfället, när vi får vår faktura, inköp
 • Intäkt – när jag utför min prestation
 • Kostnad – när jag förbrukar en resurs, redovisas i resultaträkningen

Andra begrepp

 • Förutbetalda – förutbokförda
 • Upplupet – efterbokförd
 • Periodiseing – Lägga saker på rätt period
 • Är jag skyldig kunden något eller tvärt om?
 • Interim skuld – förutbetalda intäkter
 • Interims fodringar – förutbetalda kostnader
 • Upplupna intäkter – interims fordran
 • Upplupna kostnader – interim skuld
 • Interim – tillfällig
 • Bruttometoden: att periodiseringen återförs till respektive utgift/inkomst konto vid årsskiftet
 • Nettometoden: enbart förändringen på balanskontot bokförs.
 • Varulagervärdering: LVP – lägsta värdets princip = anskaffningsvärdet och verkligt värde: två olika: nettoförsäljningsvärdet = försäljningspris – kostnad för att genomföra försäljningen (bilar) eller återanskaffningsvärdet (vad skulle det kosta oss att köpa tillbaka samma varor på bokslutsdagen) vanligast för råvaror/börshandel
 • Anskaffningsvärde: inköpspris gånger antal
 • FIFU: först in först ut
 • Inkurans: – 3%, varor med fel
 • Försäljning/avyttring: Ej göra avskrivningar på något man inte äger

Hur hanteras personalutgifter i bokföringen?

 • Vilka utgifter har vi för våra anställda?
 • Vem vill ha vad av företaget? Lönekontor: bokföring – Skatteverket – banken – löntagaren

Arbetsgivarutgifter:

 • En solidarisk finansiering av den offentliga sektorn
 • Kallas också sociala avgifter
 • Vad går avgifterna till? ålderspension, sjukförsäkring, efterlevandepension, föräldraförsäkring, arbetsskada, arbetsmarknadsavgift, allmän löneavgift
 • Betalas på kontant lön och förmåner
 • Avgift 2013: 31,42% (för de flesta anställda)
 • Politiskt slagträ

Bokföring? Vad ska man tänka på?

 • Bruttolönen är en utgift/kostnad
 • Nettolönen är vad de anställda får ut i handen = dras från ex banken.
 • Arbetsgivaravgift och skatt betalas inte till staten på samma gång som lönen betalas ut = hamnar som skuld.
 • Senast 12:e månaden efter lön ska personalskatt och avgifter betalas till staten.

Vill du läsa mer om grundbegreppen och om ekonomi så gå in på www.biz4you.se

/Sofi

 

 

 

Kap 3: Ekonomistyrningens grundbegrepp

Här kommer anteckningar från kapitel tre i boken ”Ekonomistyrning” av Göran Andersson.

 • Affärstransaktion: när man gör en affär, affärstransaktionen påverkar dels det reala flödet och dels det finansiella flödet, det påverkar betalningsströmmarna till och från företaget och dess resultat.
 • Inkomst: ekonomisk motprestation till det reala flödet, syns på fakturan
 • Utgift: ekonomisk motprestation till det reala flödet, syns på fakturan
 • Inbetalning: när betalningen genomförs
 • Utbetalning: när betalningen genomförs
 • Intäkt: värdet av den prestation ett företag utför
 • Kostnad: värdet av resursförbrukningen
 • Intäkter – Kostnader = Resultat
 • Likviditet: betalningsförmåga
 • Lönsamhet: effektivitetsmått
 • Produktkalkylering: koncentreras på resultatmässiga aspekter, kallas även kostnadskalkyler (K)/intäktskalkyler (I)
 • Kostnader är viktiga vid ekonomistyrning
 • Intäkter är viktiga vid beslutsfattande
 • Kostnader och intäkter ska matchas
 • Rörlig kostnad: ändras med ändrad tillverknings- eller försäljningsvolym, materialkostnader, ackordslöner, elektricitet, telefon
 • Fast kostnad: samma under en längre tid, hyror, grundavgifter, löner, ställkostnader
 • Total kostnad = Rörliga kostnader + Fasta kostnader
 • Olika typer av rörliga kostnader: Proportionella – Degressiv – Progressiv
 • Olika typer av fasta kostnader: Helt fast – Halvfast – Driftbetingad
 • Kostnadsslag: Kostnader av likartad typ
 • Kostnadsställe: en organisatorisk enhet med ett kostnads ansvar
 • Kostnadsbärare/Kalkylobjekt: slutobjektet i kalkyleringen, det som ska bära/belastas med kostnaden
 • Direkt kostnad: direkta kostnadsslag mäts och registreras direkt på en kostnadsbärare
 • Indirekt kostnad/Omkostnad: delas mellan många, fördelade kostnader
 • Självkostnadsmetod/kalkyl: fördelning av alla kostnader på kostnadsbäraren, fullständig kostnadsfördelning
 • Särkostnad: speciellt för en sak
 • Samkostnader/gemensamma kostnader: finns alltid med
 • Täckningsbidrag = Särintäkter – Särkostnader
 • Täckningsbidrag ska bidra till att täcka samkostnader och ge vinst, Bidragsmetod
 • Kalkyler är förenklade modeller
 • Kalkyldata kommer ifrån budget, redovisning, speciella mätningar
 • Kausalitetsprincip: Bära sina kostnader
 • Väsentlighet: obetydliga saker behandlas schablonmässigt
 • Hanterbarhetsprincipen: göra vissa förenklingar
 • Hitta lämplig balans mellan exakthet och enkelhet
 • Situationsberoendeprincipen: anpassa efter situation
 • Kapacitetsbevarandeprincipen: resursförbrukningen ska värderas till nupris
 • Matchning av kostnader och intäkter

/Sofi