sammanfattning

Lopp – 1 mil

Bloggen strular endel vilket är irriterande och jag orkar inte att ta tag i det nu när det är så mycket på jobb.

Idag sprang jag Borstahusloppet. Det är en mil och det var galet varmt. Jag klarade det dock på 1,04,40 vilket är nästan 5 min bättre än förra året. Kul! Heja mig!

I övrigt har vi haft en lugn helg och slutet av jobb veckan gick bra. Tågen går igen och det är så skönt. Min nya etta känns bra och teknikprogrammets uppstart har gått toppen.

/Sofi

Tradigt

Vissa dagar är bara så tråkiga! Idag har prinsen och jag först burit ut allt som skulle slängas och skänkas bort som vi rotat fram i helgen så vårt hem går att leva i igen. Vi satte in en bokhylla i soprummet som vi fyllde med böcker som grannarna kan låna. Jag vet inte om man får göra så men jag tycker att återvinning och återanvändning ska uppmuntras :).

Sen har jag pluggat, pluggat och pluggat. Jag har en tenta på onsdag. I denna kursen har vi engelska som arbetsspråk och en av mina uppgifter var att skriva en sammanfattning av en av föreläsningarna till min grupp och det är gjort nu. Men skoja att det satt långt inne. Allt tar så mycket längre tid när man arbetar på ett annat språk men jag misstänker att det är nyttigt. Håll tummarna för att jag ska klara tentan. Man har typ 30 min på sig att svara på multipel chooise frågor och den görs online. Känns jobbigt!

Nu tar jag kväll!

/Sofi

Vetenskapsteori för nybörjare

Boken ”Vetenskapsteori för nybörjare” är skriven av Torsten Thurén och det är den andra boken jag har gett mig i kast med under min första delkurs som nybliven student. Till att börja med måste jag säga att jag verkligen gillar den här boken och att jag tycker att den är mycket läsvärd. Dock vet jag inte om jag hade tyckt likadant om detta verkligen var den första boken jag läste om just vetenskapsteori. Ska jag vara ärlig så tycker jag, liksom många andra, att vetenskapsteori är ganska svårt och när något är svårt vill jag gärna att det bara ska vara förklarat rakt upp och ner. Varje svårt begrepp vill jag ha beskrivit för sig med en förklaring vad det innebär. Så är inte denna boken uppbyggd. Utan varje kapitel är en diskussion kring olika problem man ställs inför när man arbetar vetenskapligt. Varje diskussion är väldigt intressant men hade inte jag läst vetenskapsteori tidigare så tror jag att jag hade haft lite svårt för att ta till mig bokens ”hårda fakta” som är väl inbäddad i alla spännande resonemang. Hur som helst – jag gillar den här boken och här kommer en kort presentation av de vetenskapliga diskussionerna som boken tar upp:

 • Hur länge är dagens vetenskap sann? Vetenskapen utvecklas alltid och vetenskapsmanens mål är att söka sanningen. Idag vet vi att mycket av det som var sanningar inom vetenskapen förr är helt förkastade tex rasbiologi. Vad av det vi tror är sant idag kommer att förkastas av framtiden?
 • Vikten av att definiera! När man arbetar vetenskapligt är det viktigt att man tydligt definierar vad man menar och vad man lägger för betydelse i olika begrepp så att vi inte ska diskutera förbi varandra. Tex hur definierar begreppet arbetslöshet – vilka grupper räknas in? Vad innebär hälsa?
 • De två vetenskapliga huvudinriktningarna:
  • Positivismen: ursprung i naturvetenskapen, söker efter ”säker fakta/kunskap”, sträng faktakontroll och logik
  • Hermeneutik: ursprung hos de humanistiska ämnena, tolkingslära, vill förstå
 • När man arbetar vetenskapligt är det viktigt att skilja mellan fakta och värdeomdömen dvs vad vet jag och vad tycker jag.
 • När man undersöker något är det viktigt att ta hänsyn till ens egna/andras förförståelse. Vår förförståelse påverkar hur vi ser på verkligheten och hur vi tolkar det vi ser.
 • Finns det någon lagbundenhet i ett samhälle/i människans beteende eller styrs allt av slumpen?
 • Rationellt: Vad är rationellt handlande? Boken definierar rationalitet så här ”Att vara rationell är att utifrån de kunskaper man har välja de medel som säkrast leder till det mål man vill uppnå” (s. 83) Det innebär att jag utifrån det jag vet tycker att något är rationellt medan någon annan kan tycka annorlunda.
 • Tolkningar: två människor kan titta på samma material och komma fram till två olika tolkningar av det som skett. Vem har rätt och vem har fel?
 • Vad krävs för att kunna ta ställning? För att kunna ta ställning till ett problem tex dödshjälp ger boken oss följande modell att använda.
  • Definiera – vad menar man med tex olika begrepp?
  • Värdera – vilka principer är viktiga utifrån ämnet?
  • Argument – vilka argument finns kopplat till ämnet och hur ställer jag mig till dem?
  • Sakfrågor – vilka sakfrågor måste jag ta ställning till för att komma fram till mitt svar?
 • Verifiera – ta reda på om något är sant
 • Falsifiera – ta reda på om något är falskt, vissa menar att det är lättare att ta reda på vad som är falskt än vad som är sant.
 • Paradigm & paradigmskifte: det finns många definitioner av vad ett paradigm är men övergripligt kan man säga att det är den rådande världsbilden dvs det vi tror på mest just nu. Tex förr trodde man att jorden var platt, när man insåg att jorden var rund skedde ett paradigmskifte.
 • Konstruktionalism: man måste tänka på att många begrepp vi använder är sociala konstruktioner dvs att de inte finns i verkligheten utan bara i våra tankar/språk tex invandrare, nationalitet, i-länder mfl. Detta gör att deras innehåll/betydelse kan ändras över tid.
 • Är det kunskapen som styr makten eller är det makten som styr kunskapen? Fundera på det du 🙂 !
 • Hur mycket påverkar den ekonomiska situationen kunskapen?
 • Hur mycket påverkar religion, skolan, media mfl våra tankar?

Jag önskar att det var jag som hade skrivit denna boken – jag vill vara lika smart och välformulerad som Torsten Thurén 🙂 !

/Sofi

Seminarieboken kap 9 & 10

Kapitel nio i Seminarieboken heter ”Bedömning av ett akademiskt arbete” och det tar upp hur bedömningen går till och vad som är fusk. Kapitlet inleds med att konstatera att all bedömning är subjektiv och för att det ska bli bra och objektivt så krävs tydliga bedömningsmallar och kriterier för vad som bedöms och hur det värderas.

Det som bedöms är:

 • Ämnets relevans.
 • Att uppgiften är tydligt definierad.
 • Hur undersökningen är upplagd.
 • Hur väl man behärskar de metoder man använt.
 • Hur väl man behärskar den teori man använt.
 • Att empirin är relevant och tillförlitlig. Samt att den är väl strukturerad.
 • Att analysen backas upp av empirin och teorin samt att den är väl strukturerad och tydlig.
 • Att resultat och slutsatser är tydliga och kopplade till syftet och frågeställningen.
 • Att uppsatsen ger ämnet ett kunskapsbidrag.
 • Att uppsatsen har en tydlig rödtråd och utgör en fungerande helhet.
 • Även formalia, språket och layouten bedöms.
 • Oftast vägs även presentationen av uppsatsen in i betyget samt att man opponerar på en annan uppsats.

Vad det gäller fusk så tar författarna upp att det är skolan som måste upplysa studenten om vad som gäller. Det man inte får lova att göra är att kopiera andras material rakt av. Material som används måste man tydligt och korrekt källhänvisa till. Misstänker handledaren fusk så kommer det att rapporteras till disciplinnämnden.

Kapitel 10 heter ”Att skriva, presentera och opponera” och innehåller i stort sett bara några avslutande uppmuntrande ord på vägen.

/Sofi

Seminarieboken kap 7 & 8

Kapitel 7 i Seminarieboken handlar om ”Att presentera sin uppsats” och kapitel 8 heter ”Att opponera på ett annat arbete”.

Det finns olika sätt att presentera en uppsats på. Boken presenterar tre:

 • Den traditionella modellen: den går ut på att du presenterar ditt arbete från början till slut. En risk med denna modell är att det viktigaste kommer på slutet och kanske försvinner bort om du får tidsbrist.
 • Löpsedelsmodellen: Du börjar med det viktigaste för att fånga åhörarnas intresse. Sen det näst viktigaste osv. En risk med denna modell är att budskapet blir för sönderhackat.
 • Konsultmodellen: de viktigaste poängerna lyfts fram flera gånger. Då blir inte heller tidsbrist ett problem.

När du förbereder dig ska du tänka på följande:

 • Anpassa presentationen efter åhörarna.
 • Hur ska du skapa intresse för din uppsats/ditt ämne?
 • Hur ska du undvika att presentationen blir tråkig?
 • Skriv manus. Ha manuskort.
 • Anpassa presentationen efter tiden.
 • Vilken utrustning behöver du och hur ser lokalen ut?
 • Använd dig av visuella hjälpmedel.
 • Ha en bra avslutning.
 • Öva, öva, öva!

När det kommer till att opponera på ett annat arbete gäller det att både lyfta fram arbetets starka och svaga sidor. Detta gör man i dialog med författarna och övriga åhörare. En opposition ska vara konstruktiv och den kan vara både muntlig och skriftlig. Som opponent ska du ställa kritiska frågor till uppsatsen som du går igenom. Som opponent bör du fundera över:

 • Vad du tyckte var extra intressant.
 • De delar du tyckte var bäst genomförda.
 • Kontrollera om författarna kan ämnet.
 • Håller uppsatsens resonemang.
 • Är syftet tydligt presenterat och är resultat och analys tydligt kopplade till syftet och frågeställningen. Är svaren väl underbyggda.
 • Är de val som författarna gjort relevanta.
 • Är det tydligt var materialet kommer ifrån.
 • Finns det delar som är dåligt underbyggda eller oklara.

/Sofi

Seminarieboken kap 6

Kapitel 6 heter ”Då det finns en uppdragsgivare” och det tar upp vad du som författare bör tänka på om någon har beställt ett arbete av dig. Att ha en uppdragsgivare kan innebära både för- och nackdelar. Har du en uppdragsgivare så är det den som har bestämt ditt undersökningsområde och gett dig det problem du ska undersöka. Beroende på vad området är så kan du behöva anpassa din text så att den dels motsvarar det som uppdragsgivaren vill ha och dels så att du kan få dina akademiska poäng. En uppdragsgivare är förmodligen mer intresserade av lösningen på problemet än av metod och teori diskussioner.

När du har en uppdragsgivare så är det viktigt att från början komma överens om:

 • Hur mycket/lite får uppdragsgivaren engagera sig i arbetet?
 • Ska det förekomma någon finansieringshjälp?
 • Vad gäller kring sekretess?
 • Vilka tidsramar gäller?

/Sofi